Почистващ препарат за омекотителни системи

Почистващ препарат за омекотителни системи

Нов продукт

39,50 лв

Повече информация

Почистващ препарат за омекотителни системи

CleanRes – Питейната вода може да съдържа по-високи нива на калций, минерали или желязо, които могат значително да намалят ефективността на вашия омекотител за вода. Поради това е необходимо да се извършва редовно химическо почистване на омекотителя. CleanRes е специално разработен почистващ препарат за домашни и търговски омекотители за вода. Премахва калция, магнезия, желязото, мангана, органичните съединения и натрупването на биофилм от резервоара за смола на вашия омекотител с помощта на уникална екологична формула. Редовната употреба осигурява ефективна поддръжка на омекотителя за вода, което възстановява максималната му ефективност, подобрява вкуса на водата и удължава живота на омекотителя. Инструкции за употреба Преди употреба прочетете внимателно цялото описание на продукта с акцент върху безопасността по време на работа. Ефективността на CLEANRES е силно зависима от pH стойностите на водата, с най-висока ефективност в диапазона на pH 7.0-8.0. Ако се съмнявате, консултирайте се с продавача или производителя на вашия омекотител за вода преди употреба. Почистване: Разтворете съдържанието на 500 g CLEANRES в 1000 ml топла вода. Изсипете в омекотителя за вода според вида и дизайна. А.) За туршия. Б). Към резервоара за сол, в случай че нивото на саламура е ниско. Извършете ръчна регенерация. Ако е необходимо повторете процедурата. Стандартно предупреждение за опасност: H315 Дразни кожата. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. Препоръки за безопасност: P101 Ако е необходима медицинска помощ, носете опаковката на продукта или етикета под ръка. P102 Да се ​​пази от деца. P103 Прочетете етикета преди употреба. H335 Може да причини дразнене на дихателните пътища. P261 Избягвайте вдишването на мъгла/пара/аерозоли. P264 Измийте кожата старателно след работа. P280 Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/щит за лице. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако ги носите и могат лесно да се свалят. Продължете изплакването. P337+P313 Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет/лечение. P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицинска помощ/лечение. P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P501 Поставете опаковката и неизползвания продукт в маркирани контейнери за събиране на опасни отпадъци. Никога не смесвайте с други химикали! Съхранение: Не съхранявайте на пряка слънчева светлина, светлина, дъжд или влага. Не съхранявайте в близост до огън или източници на висока температура. Съхранявайте в затворени съдове в сухи и добре проветриви складови помещения. Не съхранявайте в близост до киселини, пероксиди и всякакви запалими вещества, органични или лесно окисляеми материали. Да се ​​пази от деца и неинструктирани лица. Не е предназначен за храна. Повече информация за продукта можете да намерите на нашия сайт www.filtrilo.com Компанията SURFACE SOLUTIONS s.r.o. не поема отговорност за неправилна употреба. Необходимо е да проверите годността за употреба при производителя на омекотителя. Предупреждение / Внимание Срок на годност и партида: вижте опаковката Предайте използваните, правилно изпразнени опаковки за рециклиране

Oпаковка: 1 кг

В следната категория има още 30 продукта: